K A L A M E Z E N D E H

 مرکز کاربردی پژوهشی مهارت های زندگی و تحول فردی 

LIFE   COACHING   WORKSHOPS 

کلام زنده استرالیا

برگزار کننده دوره های آموزشی مهارت های زندگی